Algemene handelsvoorwaarden, toepasbaar op alle rechtsbetrekkingen tussen Transpass bv, Transpass International en derden

Paragraaf 1. Algemeen

1.1

Deze algemene handelsvoorwaarden zijn, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, toepasbaar op al onze rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en contracten met derden/opdrachtgevers in zaken o.a.

 • de betaling achteraf van gebruikstarieven voor o.a. de Mont-Blanc-tunnel en/of de Fréjus-tunnel en/of de Liefkenshoektunnel
 • de betaling achteraf van weggebruikstarieven voor o.a. de Italiaanse, Spaanse, Franse en Oostenrijkse snelwegen
 • de betaling achteraf van motorrijtuigenbelasting,invoerrechten,douanevergoedingen in o.a. Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland
 • de reservering van plaatsen in treinen en op veerboten en de betaling achteraf van vergoedingen voor de overtocht
 • de levering van eurovignetten
 • de eis tot teruggave van buitenlandse omzetbelasting
 • de levering van goederen en/of het verlenen van diensten van welke aard dan ook en de bemiddeling daarbij
 • de betaling achteraf van door derden geleverde goederen (zoals brandstof) en verleende diensten (zoals hulp bij bandenpech, verzekeringen)

1.2

Onder “opdrachtgever” wordt in deze handelsvoorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon die met ons een contract gesloten heeft, resp. af te sluiten wenst en buiten deze diens vertegenwoordiger, gevolmachtigde, rechtsopvolger en erfgenaam.

1.3

Handelsvoorwaarden van onze opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders is overeenbgekomen niet toepasbaar op de in de 1e alinea van deze paragraaf genoemde rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en contracten

1.4

Onze opdrachtgever zal ons beschermen tegen claims van derden, hoe ze ook heten, tegenover welke derden wij ons niet op de bepalingen van deze algemene handelsvoorwaarden zouden kunnen beroepen, voor ozoverdeze claims uitgesloten zouden zijn als deze derden aan onze algemene handelsvoorwaarden zouden zijn gehouden.

1.5

Als eenmaal met toepassing van deze handelsvoorwaarden een contract is gesloten, worden deze ook op de daarop volgende rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en contracten toegepast.

1.6

Als wij eventueel dat wat in deze handelsvoorwaarden is bepaald, niet kenbaar maken, betekent dit niet dat wij daarmee van ons recht ons in een ander geval wel tegenover de opdrachtgever op deze handelsvoorwaarden te beroepen, zouden hebben afgezien.

1.7

We zijn altijd ertoe gerechtigd vooraf andere algemene handelsvoorwaarden op een bepaalde opdracht, een bepaalde activiteit of anderssoortige dienst van toepassing te verklaren.

1.8

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders is overeengekomen, worden alle opdrachten in een door ons te bepalen reeks uitgevoerd, waarbij het vermogen van het ons ter beschikking staande apparaat en de bezettingsgraad mede bepalend zijn voor de wijze van uitvoering van de opdrachten. Wij zijn vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij dienaangaande iets naders is bepaald.

Overschrijding van leveringstermijnen, resp. van ingangstermijnen van diensten door welke oorzaak dan ook, garanderen de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding, op ontbinding van het contract of op opschorting van de verplichtingen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.

1.9

Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van onze handelsvoorwaarden en teksten die opeen andere manier gedrukt, vertaald en/of verspreid worden, zal uitsluitende de gedeponeerde tekst gelden.

Paragraaf 2. Prijzen,offertes en betalingen

Alle door ons afgegeven aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen en prijzen ed. die op de datum van de aanbieding resp. van het ingaan van het contract, resp. van het contract, resp. van de feitelijke prestaties gelden.

Bij wijziging van een of meerdere van deze factoren, wijzigen de prijzen automatisch dienovereenkomstig en zijn bindend, ook mbt nog lopende contracten met de richtlijn dat de opdrachtgever dan het recht heeft het contract te ontbinden, dit alles met inachtneming van de bepalingen van dit contract.

Paragraaf 3. Betaling achteraf tunnel- en weggebruikstarieven d.m.v. credit cards

3.1

Op verzoek van de opdrachtgever zullen wij, na overhandiging van een (bank)borgstelling en/of betaling van een waarborgsom en overhandiging van een machtigingsopdracht mbt de debitering van een bankrekening, een contract of op naam van de opdrachtgever of niet, bij de betreffende instantie inzake de levering van creditcards voor weggebruik- en/of tunneltarieven, resp. andere creditcards,documenten, goederen of diensten aanbieden.

3.2

Wij zullen de opdrachtgever het overeengekomen aantal creditcards, van zijn naam en/of kenteken voorzien of niet, overhandigen. Deze creditcards garandren het recht op het passeren of het door de betreffende tunnel rijden of de betreffende tolweg zonder contante betaling.

3.3

Door de ondertekening van het aan ons gerichte verzoek en door de inontvangstneming van de kaarten, verplicht de opdrachtgever zich om alle debiteringen van de dmv de kaarten te gelde gemaakte passagekosten en weggebruikstarieven resp. ontvangen goederen en diensten te aanvaarden. Verder is de opdrachtgever civiel- en strafrechtelijk verantwoordelijk voor het opzettelijk of niet opzettelijk en in strijd met de regels gebruiken/laten gebruiken van de hem overhandigde kaarten.

3.4

Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders is bepaald, blijven alle credit cards en overige door ons aan de opdrachtgever geleverde documenten ons eigendom. Daaraan verandert het feit dat een of ander document of een of andere credit card op naam van de opdrachtgever staat, niets.

Paragraaf 4. Gebruik van de credit cards

4.1

De credit cards moeten bij het kantoor dat de passage of het gebruik of de geleverde goederen en verleende diensten in rekening zal brengen, getoond worden. Iedere kaart kan alleen voor een motorvoertuig tegelijkertijd worden gebruikt. Het is dus niet toegestaan de kaarten voor meerdere motorvoertuigen tegelijkertijd te gebruiken, ook niet als een voertuig als escorterend voertuig voor een ander motorvoertuig dienst doet.

4.2

De credit cards of andere documenten worden de opdrachtgever tegen betaling ter beschikking gesteld ten zij iets anders is overeengekomen.

4.3 Defecte kaarten

Om technische redenen kunnen kaarten die scheuren, breuken, vervormingen of demagnetisering vertonen, niet gebruikt worden. Deze kaarten dienen direct aan ons te worden teruggestuurd. Wij zullen voor vervangende kaarten zorgen, tegen een vooraf overeengekomen bedrag of niet.

4.4

Verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal
Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik van een kaart of welk ander document dan ook door anderen dan de opdrachtgever, ongeacht welk geval zich voordoet (bijv. verlies of diefstal). In dit geval zal de opdrachtgever ons per fax, e-mail of brief direct schriftelijk mededelen over het feit bij de uitreikende instantie en de kaart resp. welk ander document dan ook laten blokkeren.

Bij niet-naleving van deze verplichting worden de opdrachtgever alle bedragen van het ongeoorloofde gebruik door derden in rekening gebracht. Hoewel we gewoonlijk na een schriftelijke mededeling van de klant een kaart of een ander document, indien van toepassing, direct zullen laten blokkeren, garanderen wij in ieder geval binnen 48 uur na schriftelijke mededeling voor blokkering van de kaarten te zorgen. Voor de berekening van de termijn van 48 uur worden zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend.

De datum en het tijdstip van de schriftelijke mededeling van de opdrachtgever zijn belangrijk. Worden de als zoek geraakte of gestolen aangemerkte kaarten of documenten door de opdrachtgever hervonden dan mag/mogen deze kaart (en) of dit/deze document(en) niet meer gebruikt worden en dient/dienen deze aan ons te worden teruggestuurd.

4.5

Het is verboden kaarten en/of documenten te gebruiken doi die door ons om welke reden dan ook teruggevorderd zijn en/of worden.

4.6

Gebruik van de kaarten en/of documenten door derden. Het is verboden kaarten en/of documenten, om welke reden dan ook, door derden te laten gebruiken, verkopen of op een andere manier ter beschikking te stellen, tenzij het gaat om personen die bij de opdrachtgever werken, bij overtreding waarvan de opdrachtgever onverkort aansprakelijk is en aansprakelijk blijft voor alle schade, kosten en rente die uit de overtreding voortkomen.

Paragraaf 5. Reserveren van plaatsen in treinen en veerboten en voorschieten van overtochten

Een reservering voor een vrachtautoplaats op een trein of veerboot is naast deze algemene handelsvoorwaarden ook onderworpen aan de algemene handelsvoorwaarden van de betreffende exploitant. Derze worden de opdrachtgever door ons op verzoek verschaft.

Annulering van een gereserveerde plaats moet schriftelijk uiterlijk binnen de daarvoor aangegeven termijn bij ons gebeuren.

Als de opdrachtgever niet of te laat annuleert,zullen de passagekosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, exclusief een gekldboete zoals deze bij de betreffende exploitant geldt.

Paragraaf 6. Betalingsvoorwaarden

6.1

Wij zullen de opdrachtgever periodiek de rekeningen toesturen, die betrekking hebben op de passages van de opdrachtgever of de door de opdrachtgever ontvangen goederen en/of diensten, zoals deze bij ons binnengekomen zijn van de kant van de betreffende instantie van de tunnel of de tolweg of van de leverancier, vergezeld van de specificatie. Ditzelfde geldt aangaande (diesel) leveringen.

6.2

Wij zullen tegelijkertijd, tenzij iets anders is overeengekomen, de opdrachtgever voor de bedragen van de rekeningen in de zin van de vorige alinea evenals voor ons eigen commissieloon belasten. Wij zullen voor zover mogelijk de rekeningen, samen met het chronologische totaaloverzicht van de overtochten/passages aan de opdrachtgever toesturen.

6.3

De op de rekening vermelde kosten van passages/tillensages/tollen/weggebruikstarieven/motorrijtuigenbelasting zijn al die kosten die op het tijdstip van de passage golden.

6.4

Indien een of meerdere rekeningen nog niet door de opdrachtgever ontvangen is/zijn, verplicht de opdrachtgever zich ertoe om de bedragen toch te betalen resp. de afboeking van de bankrekening te laten plaatsvinden. In geval van een te late betaling verplicht de opdrachtgever zich ertoe de Europese herfinancieringsrente van de Europese bank exclusief 5% te betalen. In geval van blokkering van een automatische afboeking verplicht de opdrachtgever zich ertoe een geldboete van 7,5% van het rekeningbedrag en een terugboekingskostenvergoeding te betalen.

6.5 Reclamaties

Reclamaties betreffende rekeningen dienen 15 dagen na de datum van de betreffende rekening schriftelijk en dmv een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar ons te worden gestuurd. De betreffende exploitanten/leveranciers nemen reclamaties die niet via ons doorgestuurd zijn, niet in behandeling. Bij gebrek aan reclamaties binnen de hierboven vermelde termijn wordt de opdrachtgever geacht de rekening zonder meer geaccepteerd te hebben en kan hij fouten in de rekening niet meer kenbaar amaken.

6.6

Wij zijn, ook tijdens de looptijd van een contract, gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat hij voor extra zekerg zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zorgt. Voldoet de opdrachtgever hier niet aan, dan zijn wij gerechtigd het contract met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6.7 Incassokosten

Als wij bij niet-betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg overgaan, zullen alle voor ons reeds ontstane of nog te ontstane kosten, alsook die kosten die daarmee in verband staan, daaronder de buitengerechtelijke kosten, ten laste van de opdrachtgever komen.

6.8 Recht van retentie

Wij zijn ertoe gerechtigd goederen, gelden en documenten van welke aard dan ook, in de breedste zin van het woord, voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar achter te houden, tot ons de openstaande vorderingen van de opdrachtgever vereffend zijn.

6.9 Pandrecht

Alle goederen, gelden en documenten, van welke aard dan ook, die wij om welke reden en met welke bestemming dan ook onder ons hebben of zullen verkrijgen,dienen ons tot onderpand voor alle vorderingen die wij ten laste van de opdrachtgever en/of eigenaar hebben of mochten verkrijgen.

Paragraaf 7. Aansprakelijkheid

7.1

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke naam dan ook of hoe dan ook ontstaan, als de opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onvoldoende informatie verstrekt heeft en hierdoor schade en/of kosten ontstaan zijn.

7.2

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade en/of kosten, ontstaan door het handelen en/of nalaten door derden.

7.3

Wij zijn nooit aansprakelijk voor immateriele schade, bedrijfs- en/of milieuschade en daaruit voortvloeiende verdere schade, van welke naam dan ook en hoe dan ook ontstaan.

7.4

Als schade of kosten als gevolg van levering of niet-levering of niet stipte levering door ons door zaken of diensten of door welke oorzaak dan ook ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk voor deze schade of kosten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat sprake is van grove nalatigheid of opzet van onze kant.

7.5

7.6

Voor zover op ons enige aansprakelijkheid rust, hoe dan ook ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 2500,- euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen een tijdsspanne van 4 weken.

7.7

De uitsluiting resp. de beperking van de aansprakelijkheid als gevolg van de bepalingen van deze paragraaf bedingen wij ook voor onze werknemers resp. derden die door ons in de uitvoering van het contract betrokken worden.

Paragraaf 8. Hoger gezag

8.1

Als wij door overmacht niet onze verplichtingen tegenover de opdrachtgever kunnen nakomen, worden deze verplichtingen voor de duur van de toestand van overmacht opgeschort. Wij zullen de opdrachtgever zo snel mogelijk over een overmachtssituatie informeren.

8.2

Onder overmacht wordt iedere van onze wil onafhanekleionafhankelijke omstandigheid verstaan, door welke de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in alle redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het afsluiten van het contract te voorzien was. Onder overmacht wordt ook een wijziging in het afgiftebeleid van de kant van de exploitant van tunnels en/of tolwegen begrepen.

8.3

Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, heeft elk van de partijen het recht dit contract dmvm het versturen van een bericht dmv een aangetekende brief met bewijs van ontvangstbevestiging te ontbinden. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever h geen recht op schadevergoeding.

Paragraaf 9. Verkoop

Mbt de levering van zaken door ons aan de opdrachtgever of aan derden gelden de navolgende bepalingen.

9.1

Mbt zaken die door ons in onze hoedanigheid van groothandelaar, wederverkoper en/of detailhandelaar geleverd worden, geldt alleen de garantie die door de fabrikant en/of degene is afgegeven die ons de zaken leverde of zorgde voor de levering aan ons.

9.2

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of voortkomend uit fabricage- en/of constructiefout(en), onjuist gebruik, afwijkende kwaliteit en/of eigen fouten van door ons geleverde zaken.

9.3

De levering van goederen geschiedt vanuit het pakhuis/bewaring, waarna het geleverde geheel voor risico van de opdrachtgever is.

9.4

De aard en wijze van verpakking, transport en verzekering dient, als geen nadere aanwijzingen van de opdrachtgever dienaangaande schriftelijk zijn verstrekt, door ons te worden bepaald. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

9.5

Het verzorgen van transport en verzekering door onze bemiddeling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek en voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever beschermt ons tegen claims van welke naam dan ook en hoe dan ook ontstaan.

9.6

Als de af te leveren zaken door de opdrachtgever niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen, worden ze voor rekening en risico van de opdrachtgever door ons opgeslagen, eventueel bij derden. De levering wordt geacht plaatsgevonden te hebben op het moment dat de goederen afgehaald hadden moeten worden en/of in ontvangst hadden moeten zijn genomen.

9.7 Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de zaken gaat pas na volledige betaling van het geleverde, inclusief eventuele montage-, transport-, verzekerings- en/of andere kosten, op de opdrachtgever over. Ongeacht de overige ons toekomende rechten, zijn wij ertoe gemachtigd als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen tegenover ons niet of niet op tijd nakomt, zonder uitstel of gerechtelijke bemiddeling de door ons geleverde zaken terug te nemen, zo nodig na demontage, ook als de zaken aan onroerende goederen bevestigd zijn.

Paragraaf 10. Ontbinding van het contract

10.1 Opzegging

Het contract kan altijd, zowel door ons als door de opdrachtgever dmv een aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Na opzegging van het contract door een van beide partijen verplicht de opdrachtgever zich ertoe de in zijn bezit zijnde kaarten terug te geven en de door hem verschuldigde bedragen direct te betalen. Als dit niet gebeurt, wordt het bezit van de kaart als onwettig beschouwd en eventuele kosten voor de terugname hiervan zullen ten laste van dde opdrachtgever worden gebracht en de opdrachtgever blijft onverkort verplicht ons de nog openstaande bedragen te betalen.

10.2

Contracten, waarin wij partij zijn, worden, ook tijdens de looptijd van deze contracten van rechtswege ontbonden, indien:

 • de opdrachtgever een regeling tot uitstel van betaling gegarandeerd wordt of hij tot insolventie verzoekt of de insolventie over zijn vermogen wordt uitgeroepen.
 • de opdrachtgever niet zijn verplichtingen nakomt en daarin-ondanks dringend verzoek- hardnekkig volhardt.
 • de opdrachtgever een natuurlijk persoon is en deze partij op enig moment onder curatele wordt gesteld.

10.3

Het in de paragrafen 10.1 en 10.2 uiteengezette, raakt niet ons recht schadevergoeding van de opdrachtgever te eisen.

10.4

Wij zijn ertoe gerechtigd de levering op grond van dit contract aan de opdrachtgever op te schorten als wij van mening zijn dat de opdrachtgever zich niet aan de ter tafel liggende voorwaarden en het gesloten contract houdt.

Paragraaf 11. Mededelingen

11.1

Iedere voor ons bestemde mededeling dient te worden gestuurd aan

Postbus 3010
NL-(3301 DA) Dordrecht
Tel.: +3178 614 0466
Fax : +3178 614 6796

11.2

Alle mededelingen aangaande de verstrekking, vervanging, teruggave of blokkering van de kaarten moeten altijd schriftelijk gebeuren. (via fax, e-mail of per brief)

11.3

De ter tafel liggende bepalingen zijn voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van het aanvraagformulier resp. de verstrekking van de bestelling voor creditcards/documenten/goederen/diensten door de opdrachtgever bindend.

Paragraaf 12. Bevoegde rechtbank

12.1

Alle rechtsbetrekkingen vallen onder het Nederlandse recht

12.2

De bevoegde rechtbank in geval van geschillen zal de bevoegde rechter in Nederland-Rotterdam resp. als Transpass dit in geval van een door haar te beginnen proces wenst, een andere bevoegde rechter naar keuze zijn.

Paragraaf 13. Kredietwaardigheid

De opdrachtgever geeft ons toestemming op ieder door ons gewenst tijdstip een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de opdrachtgever uit te voeren resp. te laten uitvoeren, dit alles op onze kosten.

Paragraaf 14. Voorbehoud

Wij behouden ons voor wijzigingen in deze algemene handelsvoorwaarden aan te brengen en zullen dit de opdrachtgever onmiddellijk en schriftelijk mededelen.